CFA  距离考试还有    天

400-700-9596


12月CFA一级考试真题和CFA视频,最新最全CFA资料都有!

发表时间:2015-07-02 01:26 编辑: 告诉小伙伴:
0

12月CFA一级考试真题和CFA视频,最新最全CFA资料都有!精选部分CFA历年真题和CFA视频,更多资料详见CFA资讯后链接,祝大家12月CFA考试取得好成绩!

        精选部分CFA历年真题和CFA视频,帮助大家更快的了解CFA考试考点和重难点。大家可以点击CFA文章后面的资料索取链接获取最新最全的资料,都是免费哦!

        一、CFA历年真题节选

        CFA必考点-subordinated bond(次级债券)的问题    http://www.gfedu.cn/cfa/content_6163.shtml

        CFA考点:January effect(一月效应)的问题     http://www.gfedu.cn/cfa/content_6162.shtml

        2015年CFA真题练习加油站       http://www.gfedu.cn/cfa/content_6046.shtml

        2015年CFA考前,真题做一做      http://www.gfedu.cn/cfa/content_5853.shtml

        CFA真题精选练习,每天在进步  http://www.gfedu.cn/cfa/content_5851.shtml

        CFA真题精选   http://www.gfedu.cn/cfa/content_5377.shtml

        二、CFA考点最新视频

        【CFA试听课】权益类投资分析 http://www.gfedu.cn/cfa/content_1521.shtml

        【CFA试听课】财务报表分析   http://www.gfedu.cn/cfa/content_1520.shtml

        【CFA试听课】衍生证券分析   http://www.gfedu.cn/cfa/content_1474.shtml

        【CFA试听课】数量分析       http://www.gfedu.cn/cfa/content_1473.shtml

        【CFA试听课】经济学         http://www.gfedu.cn/cfa/content_1471.shtml

        CFA一级微观金融大串讲    http://www.gfedu.cn/cfa/content_811.shtml

 

                       CFA资料

                   CFA考试CFA报名

                   CFACFA考试真题

                      CFA报名

                             关注金程网校,了解金融知识,成就精彩人生!
                                   金融CFA考试交流QQ群:
 180434911

相关阅读:

  1. CFA一级 250个小时备考时间该如何安排?
  2. 总结丨CFA一级考试的失败原因和备考策略
  3. CFA一级考试,非金融专业攻略
  4. CFA一级不挂科一次过的3个实用方法
  5. 临近考试 CFA一级学术深研心得
  6. 2017年CFA一级学习重点总结 附二级学习重点

400-700-9596
(每日9:00-21:00免长途费 )

©2014金程网校保留所有权利

TOP

X

注册金程网校

同意金程的《用户协议》

已有账号,马上登录